Als bedrijf ben je aan verschillende regels gebonden. Van gegevensbescherming, over milieuvergunningen, tot douanewetgeving. En ook wat bedrijfsafval betreft, geldt er een strikte wetgeving: zo moeten allerlei afvalstromen netjes gesorteerd worden. Welke afvalstromen kan je onderscheiden? En wie schakel je in om het bedrijfsafval op te halen?Remondis Corneillie gidst je deskundig door de juridische bepalingen.

Wat is bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is het afval dat gevormd wordt door bedrijven (met uitzondering van het afval van de afvalverwerkende sector). In 2020 zorgden alle Vlaamse ondernemingen samen voor maar liefst 14 miljoen ton afval. Als organisatie ben je verplicht om dat afval te sorteren. Daarvoor moet je rekening houden met niet minder dan 22 verschillende afvalstromen, zoals vastgelegd in artikel 4.3.2 van het VLAREMA (het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen). Hieronder delen we een overzicht:

 • Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
 • Glas
 • Papier en karton
 • Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 • Groenafval
 • Textiel
 • Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 • Afvalbanden
 • Puin
 • Afvalolie
 • Gevaarlijke afvalstoffen
 • Asbestcementhoudende afvalstoffen
 • Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten
 • Afvallandbouwfolies
 • Afgedankte batterijen en accu’s
 • Pmd
 • Hout
 • Metaal
 • Afgedankte matrassen
 • Recycleerbare harde kunststoffen
 • Geëxpandeerd polystyreen
 • Folies

Sinds 1 januari 2021 moeten bepaalde bedrijven, zoals grote supermarkten en ziekenhuizen, ook hun keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval (afkomstig van verpakte voedingswaren) sorteren. Vanaf 1 januari 2024 zal deze verplichting op alle bedrijven van toepassing zijn. Meer details kan je vinden in het VLAREMA.

Waarom moet je bedrijfsafval sorteren?

Grondstoffen zijn schaars en worden almaar duurder. Daarom moeten we hier bewust mee omgaan en ze zoveel mogelijk opnieuw inzetten. Zo kan de economie er langer van genieten en wordt de milieu-impact beperkt. Bedrijfsafval bevat vaak nog een heleboel waardevolle materialen. Om te voorkomen dat die verloren gaan, is het belangrijk dat je ze optimaal sorteert. Dit garandeert dat hun kwaliteit behouden blijft en ze vervolgens gerecycleerd kunnen worden. Afval dat bij restafval belandt, kan namelijk niet meer hergebruikt worden.

Hoe kan je bedrijfsafval correct sorteren?

De OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, trekt dus voluit de kaart van bronsortering. Dit houdt in dat je het bedrijfsafval correct sorteert en aanbiedt voor selectieve inzameling bij een OVAM-geregistreerde afvalinzamelaar. Geen paniek: je moet geen aparte container voorzien voor elke afvalstroom: sommige mag je bundelen, bijvoorbeeld hout, metalen en harde kunststoffen. In dat geval is een contract met de inzamelaar aan de orde, dat specifieert welke niet-gevaarlijke, droge afvalstromen precies gecombineerd worden. De afvalstromen moeten achteraf grondig gescheiden worden door de inzamelaar, zodat ze nadien gerecycleerd kunnen worden. Voor meer concrete informatie rond gemengd bedrijfsafval verwijzen we je naar de OVAM-website.

Wat doe je met bedrijfsrestafval?

Misschien produceert jouw bedrijf onvermijdelijk ook restafval, dat geen recycleerbaar materiaal meer bevat. Om het bedrijfsrestafval te laten ophalen, moet je een contract afsluiten met een erkende afvalinzamelaar. Deze overeenkomst licht toe welke afvalfracties je selectief moet inzamelen en dus niet bij bedrijfsrestafval horen. Wanneer jouw gemeente een regelmatige inzamelronde van huishoudelijke afvalstoffen organiseert, kan je de klus ook overlaten aan de vuilniswagen en is er geen overeenkomst nodig. Houd er wel rekening mee dat je maximaal drie restafvalzakken van 60 liter of één container van 22,5 kilo per tweewekelijkse ophaling mag aanbieden.

Sancties bij slecht sorteren

Respecteert jouw organisatie de sorteerverplichting niet? Dan schend je de milieuwetgeving. Bij een inspectie mag je bedrijf een aanmaning of een proces-verbaal verwachten. Dit kan vervolgens leiden tot een geldboete. Bovendien zal de afvalinzamelaar ook bij elke ophaling een controle uitvoeren, waarbij hij nagaat of je sorteert volgens het boekje. Dit is verplicht sinds 2020. Hij wijst je op eventuele sorteerfouten en noteert deze in een non-conformiteitenregister. Inzamelaars die geen register bijhouden, riskeren zelf een boete. Bevat het restafval nog bedrijfsafval dat wél hergebruikt kan worden? Dan bestaat de kans dat de container blijft staan of je een extra kost moet betalen.

Hoe kan Remondis Corneillie jou helpen?

Bij Remondis Corneillie kan je terecht voor praktische rolcontainers om jouw bedrijfsafval te scheiden. We bieden rolcontainers voor de volgende afvalsoorten:

 • Papier en karton
 • Pmd
 • Groenafval
 • Glasafval
 • Restafval

Meer info over de voordelen en mogelijke formaten van rolcontainers vind je in onze blogpost ‘Wil je een rolcontainer huren? Dit is wat je precies moet weten!’. Of je plaatst een semi-ondergrondse container op je bedrijfssite. Hierin kan je papier en karton, glas, pmd of restafval kwijt. Als je voor dit type container kiest, moet je het afval wel strikt scheiden: verschillende afvalstromen combineren in één semi-ondergrondse container mag dus niet. We geven een extra woordje uitleg over dit type afvalcontainer in het artikel ‘titel’. Als derde optie kan je een afzetcontainer overwegen. Dit model zet je in voor een ruim scala aan afvalstromen: van asbesthoudend afval, tot metaal.

Wil je je bedrijfsafval laten ophalen? Remondis Corneillie is geregistreerd als OVAM-afvalinzamelaar en rolt met plezier de mouwen op.

Op zoek naar een partner voor je afvalverwerking? Wij leveren de gepaste afval-, rol- of semi-ondergrondse container en komen je bedrijfsafval ophalen op het afgesproken moment. Contacteer ons vrijblijvend voor meer toelichting bij onze werkwijze.