Ben je professioneel actief in de bouw of ben je van plan om een woning of gebouw te kopen of te verkopen? Dan heb je misschien VLAREMA wijziging 8 al ergens zien opduiken.  

Een niet onbelangrijke wijziging in bestaande wetgeving die onder andere - in de loop van 2022 -  een verplicht asbestattest invoert. In deze blog neemt Containerverhuur Remondis Corneillie het verplichte asbestattest onder de loep.

Wat is het VLAREMA, wijziging 8

Het Vlaams Reglement voor het Duurzaam Beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen of kortweg VLAREMA trad in werking op 17/02/2012. Deze Vlaamse regelgeving legt belangrijke zaken vast met betrekking tot het inzamelen en verwerken van afvalstoffen en materialen. In het Materialendecreet -de wettelijke voorloper van het VLAREMA- wordt het doel van deze bepalingen uiteengezet.

Voorop staat de gezondheid van de mens en het milieu, waarbij de negatieve gevolgen van afvalproductie -en beheer moet voorkomen en verminderd worden.  Opdat een circulaire economie bevorderd wordt en materiaalkringen in stand worden gebracht.

Wijziging 8 staat simpelweg voor de achtste wijziging die werd doorgevoerd door de Vlaamse regering aan het VLAREMA. Op 27/08/2021 trad deze wijziging in werking. Een van deze aanpassingen is de invoering van het verplichte asbestattest bij de verkoop van woningen en gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wat zal het asbestattest bevatten en wat bewijst het asbestattest?

Het asbestattest an sich is nieuw echter bestaat al iets gelijkaardigs, de asbestinventaris. Voor bouwfirma’s is dit zeker geen onbekend gegeven. Het is een rapport met de opsomming van alle asbesthoudende materialen die aanwezig zijn in de werfzone, ongeacht het bouwjaar van die werfzone. Deze destructieve asbestinventaris is verplicht wanneer je renovatie- of sloopwerken doet.

Een niet-destructieve asbestinventaris houdt de verplichting in dat iedere werkgever een asbestinventaris moet laten opstellen van het gebouw waarin hij/zij mensen tewerkstelt.

Bij wet kan de werkgever zelf een asbestinventaris opstellen, in praktijk wordt echter vaak beroep gedaan op een deskundige. Maakt de destructieve asbestinventaris deel uit van een sloopopvolgingsplan dan moet dit eveneens opgesteld worden door een daarvoor erkende expert.

Het verschil met het asbestattest

Het asbestattest wordt verplicht voor alle eigenaren van gebouwen of woningen groter dan 20 m2 die gebouwd zijn voor 2001. In de loop van 2022 zal dit attest moeten afgeleverd worden bij iedere verkoop. Tegen 2032 zal iedere eigenaar van een woning/gebouw voor 2001 gebouwd over het attest moeten beschikken.

Het asbestattest moet worden afgeleverd na het onderzoek van een gecertificeerde deskundige asbestinventarisatie. Na de registratie van het rapport van deze inventaris zal de OVAM een attest uitreiken. Dit attest zal info bevatten over alle aanwezige asbesthoudende materialen in de woning of het gebouw. Eveneens hoe die veilig verwijderd of beheerd kunnen worden. Het asbestattest zal (digitaal) worden bezorgd aan de eigenaar en raadpleegbaar zijn in de woningpas.

Momenteel stelt OVAM alles in het werk om deze procedure te voltooien en de nodige opleidingen te voorzien. Van zodra de eerste gecertificeerde deskundigen aan het werk gaan, brengt OVAM ons op de hoogte.

Waarom komt er een verplicht asbestattest bij de verkoop van woningen en gebouwen?

Asbest, in de volksmond ook gekend als eterniet, is een uiterst schadelijke stof indien asbestvezels vrijkomen en ingeademd worden. Afhankelijk van de blootstelling aan en inademing van asbestvezels, kunnen levensbedreigende ziekten ontstaan.

Daarom werd in 2001 beslist om een algemeen verbod op te leggen in België voor de productie, gebruik en verkoop van alle asbesthoudende producten. Recent besliste de Vlaamse overheid om tegen 2040 Vlaanderen volledig asbestveilig te maken. OVAM ontwikkelde hiervoor een Actieplan Asbestafbouw. In de Vlaamse gebouwen en infrastructuur zit nog zo’n 2,3 miljoen ton asbest verwerkt. Bedoeling van dit actieplan is om al het aanwezige asbest in kaart te brengen.

Hiervoor moet iedere eigenaar van een gebouw of woning die gebouwd werd voor 2001, tegen 2032 beschikken over een asbestcertificaat. Het doel is om tegen 2034 alle asbesttoepassingen die zich in slechte staat bevinden, te verwijderen. Opdat we in 2040 in een asbestveilig Vlaanderen wonen.

Om een extra financieel duwtje in de rug te geven, kan je bij renovatiewerken beroep doen op bepaalde premies voor het verwijderen van asbest.

Containerverhuur Remondis Corneillie, de onmisbare schakel tijdens het renovatieproject.

Komt tijdens jouw renovatieproject asbestafval vrij? Houd steeds de nodige veiligheidsvoorschriften in acht! Geen idee wat je met asbesthoudend afval moet doen? Containerverhuur Remondis Corneillie helpt je met veel plezier verder.

Asbesthoudend afval vereist speciale aandacht. Als door OVAM erkende afvalophaler kunnen wij je begeleiden met het wegbrengen van asbesthoudend afval.  Bij ons kan je -zowel als particulier of professional- terecht voor huren van een afvalcontainer voor asbesthoudend afval of kan je zelf asbesthoudend afval storten op ons containerpark.

Aarzel niet om contact op te nemen met één van onze medewerkers voor meer uitleg.